Play
previous arrow
next arrow
Slider

การรับสมัคร

ถึงเวลาของ การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครกับ Bangkok Brand 2020 เพื่อค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุณค่า และอัตลักษณ์ เกิดการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และขยายผลด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมนุม เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “Bangkok Brand” มากยิ่งขึ้น เปิดรับสมัคร วันนี้ – 2 สิงหาคม 2563

ข้อมูลโครงการอย่างย่อ

กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กทม. หรือที่เรียกกันว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ  20 ปี (พ.ศ.2556-2575) โดยคาดหวังว่าใน 20 ปีข้างหน้า เมืองกรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้นเป็น  “มหานครแห่งเอเชีย” และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเชีย ฐานะที่เป็นเมืองชั้นนำในด้านเศรษฐกิจ ภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. มหานครปลอดภัย 2. มหานครสีเขียวสะดวกสบาย 3. มหานครสำหรับทุกคน 4. มหานครกะทัดรัด 5. มหานครประชาธิปไตย 6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ 7. การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคระยะ 20  ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำพากรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมในด้าน   ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียใน พ.ศ. 2575

ขั้นตอนการคัดสรร

ผู้ประกอบการลงทะเบียน
และส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์

18 ก.ค. - 2 ส.ค. 63

ลงทะเบียนและส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมการคัดสรรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้ประกอบการ
นำส่งผลิตภัณฑ์

10 - 14 ส.ค. 63

ผู้ประกอบการส่งสินค้าตัวจริง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) เพื่อรับการประเมิน

คณะกรรมการทำการ
ประเมินผลิตภัณฑ์

10- 23 ส.ค. 63

คณะกรรมดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติ เอกสาร รูปถ่าย และการสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์