การประชุมหลักเกณฑ์ ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมาย นายสุพรพล หนูครองสิน
ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหลักเกณฑ์ ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ให้คณะกรรมการการดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2020 ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต