การตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020

วันที่ 14 สิงหาคม 2563
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 พร้อมให้คำชี้แนะ และกำลังใจแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้คำแนะนำการตั้งจุดบริการเราเที่ยวด้วยกันของธนาคารกรุงไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผ่านมา