ข้อมูลโครงการ

ถึงเวลาของ การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครกับ Bangkok Brand 2020 เพื่อค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุณค่า และอัตลักษณ์ เกิดการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และขยายผลด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมนุม เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “Bangkok Brand” มากยิ่งขึ้น

กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กทม. หรือที่เรียกกันว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ  20 ปี (พ.ศ.2556-2575) โดยคาดหวังว่าใน 20 ปีข้างหน้า เมืองกรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเชีย ฐานะที่เป็นเมืองชั้นนำในด้านเศรษฐกิจ ภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. มหานครปลอดภัย 2. มหานครสีเขียวสะดวกสบาย 3. มหานครสำหรับทุกคน 4. มหานครกะทัดรัด 5. มหานครประชาธิปไตย 6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ 7. การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ 20  ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำพากรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียใน พ.ศ. 2575

ดังนั้น เพื่อให้การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) บรรลุวัตถุประสงค์และมีความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร และขยายผลด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “Bangkok Brand” มากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand”
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์หลักประกันความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand”
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพิ่มมากขึ้น

เกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมา

สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ประจำปี 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562)

 1. ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในพื้นที่ 49 เขต (เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไม่มีผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand)
  • มีจำนวน 534 ผลิตภัณฑ์
  • จำนวนผู้ประกอบการ 345 ราย (มีผู้ประกอบการ 2 ราย มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ประเภท)
 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท
  2.1 ประเภทอาหาร จำนวน 68 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 46 ราย
  2.2 ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 24 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 14 ราย
  2.3 ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จำนวน 135 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 98 ราย
  2.4 ประเภทของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่ง จำนวน 138 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 106 ราย
  2.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 169 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 83 ราย
 3. การจัดระดับผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ
  3.1 ระดับ Platinum จำนวน 56 ผลิตภัณฑ์
  3.2 ระดับ Gold จำนวน 148 ผลิตภัณฑ์
  3.3 ระดับ Silver จำนวน 212 ผลิตภัณฑ์
  3.4 ระดับ Bronze จำนวน 118 ผลิตภัณฑ์

ช่องทางการติดต่อ

สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร

4095/25-26 อาคาร3 ร.ร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)
แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2247-9681,0-2247-9684,0-2245-5165,0-2247-9450,0-2247-9453,0-2247-9495
เบอร์แฟกซ์ : 0-2248-6152 ต่อ 3945

Facebook

 • https://www.facebook.com/plan.kornor
 • https://www.facebook.com/sddbkk