คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 มีจำนวน 5 คณะใน 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์ละไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการจำหน่ายและแสดงสินค้า การส่งเสริมการค้าภายในและต่างประเทศ เป็นต้น