คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม

ประธาน

ประธาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี สุรกาญจน์กุล

Ph.D. (Food Science and Technology) Mississippi State University, USA.
วท.ม (เทคโนโลยีการอาหาร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดำรงตำแหน่ง :

  • รองศาสตราจารย์ระดับ 9 และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

ประสบการณ์ทำงาน  40 ปี
บทความ ตำรา งานวิจัย 150 เรื่อง

ผลงาน 

  • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์
  • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลิ่น รส อาหาร และคลอโรฟิลด์
  • สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตข้าวสมุนไพร  ปี พศ. 2547
  • สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตซอสมะม่วงหิมพานต์  ปีพศ. 2550
  • คุณค่าทางโภชนาการแอลแอสตาแซนธีนจากสาหร่ายสีเขียว Haematococus pluvialis
  • สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตก๋วยเตี๋ยวมอลต์สมุนไพร ปี พศ. 2552
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ศุภกฤษณ์ ลำไย

ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกการตลาดประเทศไทยอาวุโส (เครื่องดื่มชูกำลัง) บริษัท ทีซี ฟาร์มาชูติคอล

ประสบการณ์การทำงาน 16 ปี

ผู้มีความรู้

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

รัตนศักดิ์ สอาดจิตต์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 20 ปี

ผู้มีความรู้2

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

กิตติคุณ สุภวัฒน์

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวูลลองกอง เมืองนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย Bachelor of Creative Arts

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้จัดการ  ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท  Schweizerische Industrie Gesellschaft (SIG)

ประสบการณ์การทำงาน 21 ปี

เลขา

เลขานุการ

คล้ายจันทร์ ฤทธิไพโรจน์

ปริญญาโท University of the Thai Chamber of commerce (Brand communication)

ตำแหน่ง : Special evernts and Public Relations Consultant in “The Master Plan for Digital and Big Geospatial Data of Pattaya City Project”

ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี

ผู้ช่วยเลขา

ผู้ช่วยเลขานุการ

พิมพ์ลลิตภัทร รภภิรมย์

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี