คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก

ประธาน

ประธาน

ดร.นรินทร สรวิทย์ศิรกุล

Ph.D. (Event Management) IUA International University of America

ดำรงตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน  23 ปี
ประสบการณ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ 3 เรื่อง

ผลงาน 

 • งานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเขื่อนกรณีศึกษา : เขื่อนรัชชประภาอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2559)

 • งานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างตราและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง (2560)

 • ออกแบบ CD-Rom Interactive ชุด การออกแบบตกแต่งภายในเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถทาได้ ออกแบบในนามของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

นวัต ศักดิ์ศิริศิลป์

ปริญญาโท Goldsmiths, University of London Creative and Cultural Entrepreneurship (CCE) : Design Pathway

ตำแหน่ง : Moreover Founder & Design Director

ประสบการณ์การทำงาน 11 ปี

 

ผลงาน

 • 2016-2020   Design Plant กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมการส่งออก
 • 2019 แบรนด์เครื่องเขียนที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก Maison & Objet fair
 • 2014 Gmark 2014 (Lifestyle Products)
 • 2010 เข้ารอบสุดท้าย Ideakrachood
 • 2017-2020 Talent Thai นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมการส่งออก

 • 2016   Moreover : London design week

 • 2012 Degree shows : Product Design (เข้ารอบสุดท้าย)

 • 2012 Ploysang 9 festival เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย

 • 2012 Ploysang 9 festival เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย

ผู้มีความรู้

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

วชิราภรณ์ บุญประดับ

Massey University, Auckland, New Zealand
Post Grad.Dip of Management (Marketing) (School of Communication, Journalism and Marketing)

ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตรส่วนกลาง (คณะบริหารฯ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์การทำงาน 6 ปี

ผลงาน

 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยกรมพัฒนาชุมชน
 • การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การส่งเสริม และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การศึกษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และชุมชน ดอยช้าง โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย
 • การประเมิน และการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (มจก.) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้มีความรู้2

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

ดร.พีรยา สมศักดิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิชา บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ตำแหน่ง :

 • อาจารย์สาขาการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
 • อาจารย์พิเศษวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประสบการณ์การทำงาน 18 ปี

ผลงาน

 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยกรมพัฒนาชุมชน
 • การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การส่งเสริม และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การประเมิน และการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (มจก.) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การศึกษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และชุมชน ดอยช้าง โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย
ผู้มีความรู้3

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

ภัทราพร ทิพย์มงคล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ผลงาน

 • ประธานหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

 • รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้มีความรู้4

เลขานุการ

ยงพันธ์ สุนทร - วิจารณ์

ปริญญาตรี King Mongkut’s Institue of Technogy Ladkrabang Bechelor of Architecture (Industrial Design)

ตำแหน่ง : Product Designer at SSTEEL brand

ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี

ผลงาน

 • 2015 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Seagull design contest

 • 2016 รางวัลชนะเลิศ Pioneer plastic contest (KMITL project)

 • 2017 ได้รับคัดเลือกโครงการ Design Plant Showcase สาขา Emerging Plant 4.0

  • เข้ารอบสุดท้าย Demark Award 2017

  • ได้รับคัดเลือกจากโครงการ TCDC Debut 13

  • ได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน Thailand Innovation Design – Design Showcase
  • ได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน Chiangmai Design Week – Design Showcase

 • 2018 เข้ารอบสุดท้าย โครงการ TEDA Cup International Youth Design Competition ประเทศไต้หวัน
  • ได้รับคัดเลือกจากโครงการ TCDC Debut 14
  • ได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน Bangkok Design Week

  • ได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน Art Stage Singapore 2018

  • รอบคัดเลือกสุดท้ายโครงการ Demark Award 2018

  • เข้ารอบสุดท้าย โครงการ Innovative Craft Award (SACICT)  

 • 2019 ได้รับคัดเลือก Talent thai (now)

  • ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานที่ประเทศไต้หวัน โครงการ Collectible design the Artling Taiwan Design selected

  • ได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน Bangkok Design Week – Design Showcase  
  • ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3Designer of the year (furniture)

 • 2020 รางวัลชนะเลิศ WINNER SILVER A’Design award phan collection for SSTEEL

ผู้ช่วยเลขา

ผู้ช่วยเลขานุการ

จุมพล โซ่เจริญธรรม

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ตำแหน่ง : นักออกแบบ HOOG by HYGGE CO.,LTD.

ประสบการณ์การทำงาน  3 ปี

ผลงาน

 • นิทรรศการ 2563 พก-พา คอลเลกชัน ส่วนหนึ่งใน Design Plant Bangkok Design Week 2020

 • 2562 I-Yara Table ส่วนหนึ่งใน 20 Top Designs Your Instincts ส่วนหนึ่งใน Design Plant Bangkok Design Week 2019 DEmark Exhibition Style Bangkok 2019

 • 2561 บ้านนอกเข้ากรุง กวาด-โกย ส่วนหนึ่งใน Design Plant Bangkok Design Week 2018 Design and Objects Association
 • 2560 Emerging Plant Selected by Design Plant Thailand International Furniture Fair 2017 SACICT Craft Trend Gallery International Innovative Craft Fair 2017

ผู้ช่วยเลขา2

ผู้ช่วยเลขานุการ

สุทธิดา สีหเนตร

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง : นักออกแบบผลิตภัณฑ์ Designer ai “VATIN” kitchen

ผู้ช่วยเลขา3

ผู้ช่วยเลขานุการ

อภิรดี ไทยรัตน์

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง : นักออกแบบ Y.K.S MARKETING CO.,LTD 

ผลงาน

 • 2020 จัดแสดงผลงาน More Elegant BANGKOK DESIGN WEEK 2020

 • 2019 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TALENT THAI NOW

  • ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย SACICT CRAFT AWARD 2019

  • จัดแสดงผลงาน Collectible Design THE ARTLING TAIWAN DESIGN SELECTED

  • จัดแสดงผลงาน Neat in Details / Popject / Laminated Stone / Common parts BANGKOK DESIGN WEEK 2019

 • จัดแสดงผลงานและสัมมนา TCDC DEBUT 14

 • จัดแสดงผลงาน Bangkok Crafted

 • BANGKOK DESIGN WEEK 2018

 • จัดแสดงผลงาน ART STAGE SINGAPORE 2018