คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ประธาน

ประธาน

รศ.พต.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล

Ph.D. (Event Management) IUA International University of America

ดำรงตำแหน่ง : อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน  23 ปี
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 34 เรื่อง

ผลงาน 

 • Physiotherapy Theory and Practice. 2019

 • Deep Ocean Minerals Minimize Eccentric Exercise-Induced Inflammatory

 • Journal of The Medical Association of Thailand Vol.97, Suppl.7, July 2014, ps6-s9.

 • Chronic effects of thinner inhalation on the finger tapping and counting speed. Thai.J.Toxicol.

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

เภสัชกร ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี

ผลงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลธิแมกซ์ จำกัด (ร้านขายยา เฮลธิแมกซ์)

 • กรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ผู้ได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” ปี  2561

ผู้มีความรู้

ผู้เชี่ยวชาญ

ดร. เฉลิมพล จินดาเรือง

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บริหารธุรกิจ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์การทำงาน 20 ปี

ผลงาน

 • การใช้สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 • เป็นกรรมการคัดเลือกสมุนไพรแต่ละภาคเพื่อนำไปใช้ในการบำบัดโรคที่ไม่ติดเชื้อ
 • กรรมการคัดเลือกสมุนไพรที่นำไปใช้ในธุรกิจสปา

 • เป็นทีมงานวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้กับนักมวยไทย
ผู้เชี่ยวชาญ2

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

สมประสงค์ พยัคฆพันธ์

ตำแหน่ง :

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรดักส์พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • ประธานผู้ก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ประธานอนุกรรมการฝ่ายการตลาดมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร
 • ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
  แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ แบบครบห่วงโซ่
ผู้มีความรู้2

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท International Marketing United States International University
ปริญญาเอก International Business United States International University
Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง :

 • Executive Director; Thai Retail Association 
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ประสบการณ์ทำงาน 30 ปี

ผู้มีความรู้3

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

ภก.วีรวิชญ์ เปี่ยมชัยวงศ์

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณทิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนและผลิตภัณฑ์ บริษัท บู๊ทส์รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 15 ปี

 

เลขา

เลขานุการ

กิตติพงศ์ธนา นุตาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (Create & Manage Advertising) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน  13 ปี

ผู้ช่วยเลขา

ผู้ช่วยเลขานุการ

วัชนก นาคลำภา

ปริญญาโท เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก โรคพืช มหาวิทยาลัย Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi, China.

ตำแหน่ง : Chinese speaking VFS Global (Thai E- VOA Visa)

ผลงาน

 • Y.M. Hou, X. Zhang, NN. Zhang, W. Naklumpa,W.Y. Zhao, X.F.

 • Liang, R. Zhang, G.Y.Sun, M.L. Gleason Genera Acremonium and Sarocladium Cause Brown Spot on Bagged Apple Fruit in China. Plant disease,103(6):