โถมะยมทองนูน

เบญจรงค์ลายน้ำทอง เขตบางแค

ระดับ: Premium

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เบญจรงค์เป็นงานฝีมือของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาโดนการเขียนลายและลงสีบนภาชนะเซรามิก และน้ำไปเผาเพื่อให้สีเกาะติดกับผิวของเซรามิกเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ปัจจุบันได้เพิ่มน้ำทองซึ่งหลังจากเผาแล้วจะได้ผิวของทองติดอยู่เพิ่มความงพดงามมากขึ้น

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้เป็นของประดับตกแต่งภายในบ้าน

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เบญจรงค์ดำเนินงานหัตถกรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่สมันอยุธยา จัดเป็นงานฝีมือชั้นสูงในอดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบันที่มีการพัฒนาการผลิต และรูปทรงให้งดงามหลากหลายขึ้น การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพฯ เป็นการแสดงถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์งานฝีมือต่างๆ ให้คงอยู่ในกรุงเทพฯ ต่อไป

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65298-317/10 2562-05-10 2565-05-09

ข้อมูลการติดต่อ

0618695511
[email protected]