การคัดสรร

หลักเกณฑ์การคัดสรร

การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ปี พ.ศ. 2563ได้กําหนดขึ้นโดยให้มีการพิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเรียกว่า การคัดสรรฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน มีองค์ประกอบและเกณฑ์การคัดสรรฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วน ก   ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  (45 คะแนน)

 • การตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพตามประเภทผลิตภัณฑ์ (40 คะแนน)
 • โอกาสทางการตลาดสู่สากล (5 คะแนน)

ส่วน ข   ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25 คะแนน)

 • ด้านการตลาด (11 คะแนน)
 • ด้านควาเมป็นมาของผลิตภัณฑ์ (14 คะแนน)

ส่วน ค   ด้านความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (30 คะแนน)

 • ด้านการผลิต (12คะแนน)
 • ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (9 คะแนน)
 • ด้านความเข้มแข็งของชุมชน (9 คะแนน)

ข้อตกลงเบื้องต้น

 1. ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท (ยกเว้นอัญมณี) จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างหนึ่งอย่างใดมาก่อนแล้ว เช่น อย. มผช. มอก. เป็นต้น จึงจะสามารถมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดสรร ในกรณีการรับรอง มาตรฐานหมดอายุ แต่อยู่ในขั้นขออนุญาตต่ออายุและมีใบรับรองการขอต่ออายุจากองค์กรที่รับรองมาตรฐานนั้นๆ จะอนุโลมให้เข้ารับการพิจารณาคัดสรรแต่หากภายหลังพบว่าการขออนุญาตต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ไม่ได้รับการอนุญาตจะถือว่าผลการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ฯ เป็นโมฆะ
 2. ผู้ประกอบการจะต้องนําเอกสารแสดงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองมายืนยัน และต้องนําผลการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ได้รับการตรวจมาตรฐานที่ได้รับมาแล้วแนบมาด้วย หากผู้ประกอบการอยู่ใน ขั้นตอนขอต่ออนุญาตให้ใช้ผลการทดสอบห้องปฏิบัติการ (Lab) ของปีที่ผ่านมาแทน
 3. หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารด้านมาตรฐานจะพิจารณาตัดสิทธิ์จากการคัดสรรฯ ทันที พร้อมดำเนินการทางกฎหมาย
 4. หากพบสิ่งเจือปน สิ่งแปลกปลอม หรือสารอันตรายใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และสุขภาพพิจารณาตัด สิทธิ์จากการคัดสรรฯ ทันที
 5. ผลิตภัณฑ์ที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก ของแต่ละประเภท จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม (Premium) โดยไม่จำเป็นว่าทุกผลิตภัณฑ์จะได้รับการยกระดับทั้งหมด
 6. ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์หรือดำเนินการอื่นใด

การจัดระดับผลิตภัณฑ์

การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 ผลการดำเนินการคัดสรรฯ จัดระดับผลิตภัณฑ์ มีระดับเดียว คือ ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำมากำหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ออกเป็น 5 ระดับ ตามค่าคะแนน ดังนี้

 1. ระดับ Premium (ได้คะแนนตั้งแต่ 90 -100 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือ มีศักยภาพในการส่งออก
 2. ระดับ Platinum (ได้คะแนนตั้งแต่ 80 – 89 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากล
 3. ระดับ Gold (ได้คะแนนตั้งแต่ 70 – 79 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับกลาง ที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ Platinumได้
 4. ระดับ Silver (ได้คะแนนตั้งแต่ 50 – 69 คะแนน) เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ Gold มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ
 5. ระดับ Bronze (ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้าที่ไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ Silver ได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนและพัฒนายาก